کارت ویزیت به عنوان مهمترین عامل برقراری ارتباط و آشنائی در مذاکرات و گفتگوها مورد توجه قراردارد و در مواردی هم به عنوان عاملی تبلیغاتی مشخصات و اطلاعات تماس صاحب شغل را در اختیار مشتری قرار میدهد ، ساین با طراحی ارزنده و چاپ در انواع جنسهای : گلاسه ، یو وی ، کتان ، سلفون مات ، پلاستیک و لمینت ، به این مهم پرداخته است .

 

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

 

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : پلاستیک / دورو

 

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کتان / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کتان / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : پلاستیک / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کتان / دورو

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : پلاستیک / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کتان / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : سلفون مات / دورو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : گلاسه یو وی / یکرو

 

کارت ویزیت

سایز اصلی : 48*85  میلیمتر

جنس : کنان / یکرو

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST