کارت ویزیت افقی به دلیل شکل خاص خود از جذابیت ویژه ای برخوردار بوده و عمدتا به عنوان کارت تبلیغاتی و یا تخفیف مورد استفاده قرار می گیرد ، سایز ویژه آن درصورت طراحی مناسب باعث ماندگاری آن به عنوان نشانه گذار کتاب میشود .

 

 

 

 

 

سربرگ A4 و A5

پاکت A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

 

 

 

 

 

سربرگ A4

پاکت اداری

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

 

سربرگ A4

پاکت اداری

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

 

سربرگ A4

پاکت اداری

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

 

سربرگ A4

کاغذ سفید 80 گرمی مرغوب

 

 

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST